PCR kits for human (Tianlong)

PCR kits for human (Tianlong) PCR kits for human (Tianlong) PCR kits for human (Tianlong) PCR kits for human (Tianlong) PCR kits for human (Tianlong) PCR kits for human (Tianlong)

PCR kits for human (Tianlong)

PCR kits for human (Tianlong)

PCR kits for human (Tianlong)

PCR kits for human (Tianlong)

PCR kits for human (Tianlong)

PCR kits for human (Tianlong)

PCR kits for human (Tianlong)

  • 0
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
    Cat.No. Product name Spec Cert.
No. IVDD Status Group
1 Bloodborne Infections P100H Hepatitis C Virus (HCV) Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 32 × 1
2 P101H Hepatitis B Virus Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 32 × 1
3 P119H Hepatitis B Virus Genotyping Test Kit (Fluorescence PCR Method) 32 × 1
4 Gastrointestinal Infections P049H Vibrio Cholerae O139/O1 Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 25 CE 2
5 P052H Astrovirus Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 25 CE 2
6 P085H Salmonella Enterica/Shigella Nucleic Acid Multiplex Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 25 CE 2
7 P115H Coxsackie A6/A10 Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 32 CE 2
8 P116H Enterovirus 71/Coxsackie A16/ Enterovirus Universal RNA Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 32 CE 1
9 P117H Enterovirus Universal RNA Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 32 CE 2
10 P134H Norovirus (NoV) Genotype GI/GII Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 32 CE 1
11 P050H NoroVirus GI/GII Genotype RNA Detection Kit(Fluorescence PCR Method) 25 × 2
12 P250H Diarrhea Virus (5 Viruses) Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 25 CE 1
13 P252H Sapovirus/Adenovirus/Astrovirus Nucleic Acid Multiplex Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 25 CE 1
14 P273H Rotavirus Universal RNA Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 25 √registering 1
15 P277H Rotavirus Genotype A/B/C Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 25 CE 1
16 Heredity P118H Human Leukocyte Antigen B27 Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 32 CE 3
17 P124H Human Survival Motor Neuron 1 (SMN1) Gene Detection Kit (PCR-Melting Curve Method) 32 CE 1
18 P135H Human HLA-B*1502 Gene Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 25 CE 3
19 Oncology P110H EB Virus Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR method) 32 CE 3
20 P177H EB Virus Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR method) 96 CE 3
21 P111H Human B-raf Gene V600E Mutation Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 20 CE 3
22 P112H Human K-ras Gene Mutation Detection Kit (PCR-Melting Curve Method) 20 CE 3
23 Pharma cogenetics P127H Human HLA-B*5801 Gene Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 25 CE 3
24 P128H Human CYP2C19 Genotyping Detection Kit (PCR-Melting Curve Method) 24 CE 2
25 P153H Human CYP2C19 Genotyping Detection Kit (PCR-Melting Curve Method)   48 CE 2
26 P129H CYP2D6*10\CYP2C9*3\ADRB1(1165G>C)\AGTR1(1166A>C)\ACE(I/D) Detection Kit (PCR-Melting Curve Method) 24 CE 2
27 P157H CYP2D6*10\CYP2C9*3\ADRB1(1165G>C)\AGTR1(1166A>C)\ACE(I/D) Detection Kit (PCR-Melting Curve Method) 48 CE 2
28 P130H Human MTHFR (C677T) Gene Polymorphism Detection Kit (PCR-Melting Curve Method) 24 CE 2
29 P152H Human MTHFR (C677T) Gene Polymorphism Detection Kit (PCR-Melting Curve Method) 48 CE 2
30 P133H Human ALDH2 Gene Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 25 CE 3
31 P139H Human MTHFR\MTRR Gene Polymorphism Detection Kit 20 × 2
32 P164H Human MTHFR\MTRR Gene Polymorphism Detection Kit (PCR-Melting Curve Method) 24 CE 2
33 P165H Human MTHFR MTRR Gene Polymorphism Detection Kit (PCR-Melting Curve Method) 48 CE 2
34 P162H NPPA (2238T>C)\CYP3A5*3 Detection Kit (PCR-Melting Curve Method) 24 CE 3
35 P163H NPPA (2238T>C)\CYP3A5*3 Detection Kit (PCR-Melting Curve Method) 48 CE 3
36 Respiratory Infections P022H Human Adenovirus (Ad) Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR Method)  25 CE 1
37 P028H Respiratory Syncytial Virus Genotype A/B Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 25 CE 1
38 P071H MERS-CoV Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 25 CE 2
39 P073H Human Influenza Virus B Genotyping (Yamagata&Victoria) Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 25 CE 2
40 P086H Legionella Pneumophila Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 25 CE 1
41 P087H Chlamydia Pneumoniae DNA Detection Kit(Fluorescence PCR Method) 25 × 1
42 P088H Bacillus Pertussis Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 25 CE 2
43 P109H Mycoplasma Pneumoniae (MP) Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR method) 32 CE 1
44 P181H Mycoplasma Pneumoniae (MP) Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR method) 96 CE 1
45 P114H Ebola Virus (Zaire) Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 32 CE 1
46 P121H Mycobacterium Tuberculosis Complex Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR method) 32 CE 1
47 P122H Influenza A/B Virus RNA Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 32 CE 1
48 P123H Group B Streptococcus (GBS) Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 32 CE 1
49 P232H Respiratory Virus Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 10 CE 2
50 P255H Human Influenza Virus B (Yamagata&Victoria) and A (H1&H3) Nucleic Acid Multiplex Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 25 CE 1
51 P729H Human Influenza Virus A/B & Respiratory Syncytial Virus Nucleic Acid Multiplex Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 25 CE 1
52 P740H Respiratory 12 Types Virus Nucleic Acid Multiplex Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 25 CE 1
53 P262H Avian Influenza Virus H7 Universal/HPAI-H7/N9 Subtype RNA Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 25 √registering 1
54 P213H Respiratory Syncytial Virus Universal RNA Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 25 √registering 1
55 P524H Human Metapneumovirus Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 50 CE 2
57 P738H Influenza A/Influenza B/Human Adenovirus/2019-nCoV Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 50 CE
61 P763H Respiratory 7 Types Pathogen Multiplex Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR Method; Freeze-dried) 24 √registering 1
62 P764H Respiratory 17 Types Pathogen Multiplex Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR Method; Freeze-dried) 24 √registering 2
65 YP1004H Influenza A/Influenza B/Respiratory Syncytial Virus (RSV) Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR Method-0.1mL Pre-filled) 24 CE 1
66 YP2006H Respiratory Virus 12 Types Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescent PCR-0.2ml Pre-pack) 10 CE 1
67 YP2007H Respiratory 15 Types Virus Nucleic Acid Multiplex Detection Kit (Fluorescence PCR Method-0.2mL Pre-filled) 10 CE 1
69 Sexually Transmitted Infections P103H Chlamydia Trachomatis (CT) Nucleic Acid Detection Kit(Fluorescence PCR Method) 32 × 1
70 P104H Neisseria Gonorrhoeae (NG) Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 32 CE 1
71 P180H Neisseria Gonorrhoeae (NG) Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 96 CE 1
72 P105H Ureaplasma Urealyticum (UU) Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 32 CE 2
73 P178H Ureaplasma Urealyticum (UU) Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 96 CE 2
74 P132H Chlamydia Trachomatis (CT)/ Neisseria Gonorrhoeae (NG)/Ureaplasma Urealyticum (UU) / Ureaplasma Parvum (UP) Nucleic Acid Multiplex Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 50 × 1
75 P120H Human Papilloma Virus (HPV) Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 32 CE 1
76 Transplantation Infections P106H Herpes Simplex Virus (HSV) II Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 32 CE 1
77 P176H Herpes Simplex Virus (HSV) II Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 96 CE 1
78 P107H Human Cytomegalovirus (HCMV) Nucleic Acid Detection Kit(Fluorescence PCR Method) 32 × 2
79 P108H Measles/Rubella Virus RNA Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 32 × 2
80 Tropical Infections & Zoonoses P068H Hantaan Virus/Seoul Virus Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 25 CE 2
81 P074H ZiKa Virus Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 25 CE 2
82 P075H Yellow Fever Virus Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 25 CE 2
83 P251H Dengue Virus/ZiKa virus/Chikungunya Virus Nucleic Acid Multiplex Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 25 CE 2
84 P257H Dengue Virus Genotyping(I/II/III/IV) Nucleic Acid Multiplex Detection Kit (Fluorescence PCR Method) 25 CE 1
Sản phẩm cùng loại

KIT CÚM GIA CẦM

KIT CÚM GIA CẦM

Hãng sản xuất: Primer design

Xuất sứ: Anh quốc

Đóng gói:  150 phản ứng 

 

Xem thêm

Phát hiện  vi rút (PPV) bằng RT-PCR

Phát hiện  vi rút (PPV) bằng RT-PCR

Hãng sản xuất: Primer design

Xuất sứ: Anh quốc

Đóng gói:  150 phản ứng 

Tên sản phẩm:  genesig Std Real-time PCR detection kit, Porcine parvovirus      

Phát hiện  vi rút (PPV) bằng RT-PCR

 

Xem thêm

Phát hiện  và đo tải lượng vi rút (PPV) bằng RT-PCR

Phát hiện  và đo tải lượng vi rút (PPV) bằng RT-PCR

Hãng sản xuất: Primer design

Xuất sứ: Anh quốc

Đóng gói:  150 phản ứng 

Tên sản phẩm:  genesig Real-time PCR detection kit for Porcine parvovirus    

Phát hiện  và đo tải lượng vi rút (PPV) bằng RT-PCR

 

Xem thêm

Kit phát hiện vi rút PEDV bằng RT-PCR

Kit phát hiện vi rút PEDV bằng RT-PCR

Hãng sản xuất: Primer design

Xuất sứ: Anh quốc

Đóng gói:  150 phản ứng 

Tên sản phẩm: genesig Std Real-time PCR detection kit for PEDV

Kit phát hiện vi rút PEDV bằng RT-PCR

 

Xem thêm

Kit phát hiện virus  PCV2 bằng RT-PCR

Kit phát hiện virus PCV2 bằng RT-PCR

Hãng sản xuất: Primer design

Xuất sứ: Anh quốc

Đóng gói:  150 phản ứng 

Kit phát hiện virus  PCV2 bằng RT-PCR

 

Xem thêm

Kit phát hiện và đo tải lượng virus  PCV2 bằng RT-PCR

Kit phát hiện và đo tải lượng virus PCV2 bằng RT-PCR

Hãng sản xuất: Primer design

Xuất sứ: Anh quốc

Đóng gói:  150 phản ứng 

Kit phát hiện và đo tải lượng virus  PCV2 bằng RT-PCR

 

Xem thêm

Classical Swine Fever Virus (CSFV) RNA Detection Kit

Classical Swine Fever Virus (CSFV) RNA Detection Kit

Hãng sản xuất :Tianlong- Trung Quốc

Đóng gói: 50T/Kit

Bộ Kit phát hiện RNA của vi rút gây sốt lợn cổ điển  bằng phương pháp RT-PCR

Xem thêm

BAX® System Assay for Yeast & Mold

BAX® System Assay for Yeast & Mold

- Hãng sản xuất: Hygiena

- Đóng gói : 96 test

- Chứng chỉ: AOAC-RI 

- Phương pháp kiểm tra: PCR

Xem thêm

Copyright © 2022 Y tế An Bình. Thiết kế Web 0908.937.831

0961485566

Zalo
Hotline